آرشیو ماهیانه:

بهمن1387  -  اسفند1387  -  

  دفتر پنجم
دفتر پنجم: برای دفاع از حقوق‌بشر/قسمت ششم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر پنجم
دفتر پنجم: برای دفاع از حقوق‌بشر /قسمت پنجم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر پنجم
دفتر پنجم: برای دفاع از حقوق‌بشر /قسمت چهارم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر پنجم
دفتر پنجم: برای دفاع از حقوق‌بشر/قسمت سوم 22/11/1387
قسمت سوم
فصل اول:‌ اصلاح و نوسازی
گفتار دوم: اصلاحات مورد لزوم در اساسنامه
بدون تردید در شرایط موجود، نیاز به بازنگری در اساسنامه و تجدیدنظر در محدوده و گستره فعالیت‌ها، مواضع، رویکردها، برنامه‌ها، عملکردها و ادبیات گفتاری و نوشتاری سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان بیش از پیش ضرورت یافته است.
بازبینی و بازنگری در اساسنامه و اصلاحات مورد لزوم شامل موضوعاتی از قبیل؛ اصلاح موضوع فعالیت‌ها و اهداف اصلی، تعیین فعالیت‌های مرتبط، حذف برخی قیود و مناسبات دیوان‌سالاری، اصلاح ارکان‌ها و ساده‌کردن ساختار تشکیلاتی سازمان است:
بیشتر

  دفتر پنجم
دفترپنجم: برای دفاع از حقوق‌بشر/قسمت دوم 22/11/1387
قسمت دوم
فصل اول:‌ اصلاح و نوسازی
گفتار اول: توسعه فعالیت‌
سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان، از نهم آوریل 2005 و همان آغاز فعالیت، به انحا مختلفی بافشار، تحدید، تهدید، سرکوب و بایکوت و تخریب‌گری مواجه بوده است. سرکوب و فشارهای امنیتی، قضایی و دولتی و بایکوت و رفتارهای تبعیض‌آمیز، اگرچه نتوانسته مانع از تداوم فعالیت‌ها شود، اما توسعه فعالیت‌ها و پیشبرد اهداف سازمان تا حد زیادی تحت تاثیر اینگونه اقدامات، کند و یا محدود شده است.
برون رفت از این وضعیت مستلزم تمیهداتی است که سازمان باید در نظر بگیرد. از جمله آن یافتن راهکار و ساز و کارهای انجام‌پذیر و موثری است که پیشاپیش انجام اقداماتی به شرح ذیل را ضروری می‌سازد:
بیشتر

  دفتر پنجم
دفتر پنجم: برای دفاع از حقوق بشر/قسمت اول 22/11/1387
سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان در بیستم فروردین ماه 1384 برابر با نهم آوریل 2005 در تهران تشکیل و فعالیت اصلی خود را آغاز کرده است.این سازمان نهادی مدنی، غیرسیاسی و غیردولتی است که با تعهد به پیشبرد حقوق بشر و حمایت از آن طبق روح منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و اعلامیه و برنامه عمل وین، اهداف و فعالیت‌های خود را پیگیری و دنبال می‌کند.
بیشتر


محمد صدیق کبودوند