مردم کرد حقوق اساسی خود را از طریق مبارزه مدنی کسب می کنند گزارش و بیانیه
30/07/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند


محمدصدیق کبودوند از مردم کرد خواست از طریق مبارزه و نافرمانی مدنی و بدور از خشونت، برای کسب حقوق اساسی و آزادی های بنیادین خود اقدام کنند.


محمدصدیق کبودوند:« مردم کرد دهه هاست که با خشونت، سرکوب و تروریسم دولتی و آپارتاید و بی حقوقی مواجه اند و این در حالی است که رنج و آزار و ادبار این مردم اغلب مورد اغماض کسانی که خود را اپوزیسیون حکومت می خوانند قرار می گیرد، در واقع رفتارها و برخوردهای خشونت بار دولتی نسبت به مردم کرد غالباً از سوی اپوزیسیون غیرکرد بی اهمیت، مسکوت و نادیده انگاشته می شود. متاسفانه اپوزیسیون همانند حکومت از مواضع قیوم مآبانه به مسئله حقوق اساسی مردم کرد می نگرد و با چنین رویکرد و دیدگاهی مردم کرد را محقق به احقاق حقوق اساسی خود نمی دانند و یا معمولاً با نگاهی تبعیض آلود آن را زیاده خواهی ارزیابی می کنند. بنابراین پرواضح  است که اپوزیسیون ایرانی نسبت به موضوع حقوق کردها در ایران نه تنها موضع روشن و شفافی اتخاذ نکرده، بلکه بر موج متهم سازی کردها به جدایی خواهی و کردهراسی دامن می زنند. در هرحال اپوزیسیون ایرانی طی دهه های گذشته تا به امروز همراهی و یا حداقل همدردی چندانی نسبت به مردم کرد نشان نداده اند.


از این رو این مردم ناگزیرند کماکان و با شیوه های مدنی به مبارزه خود ادامه دهند. با چنین وضعیتی می توان خاطرنشان ساخت که مردم کرد در ایران، امروز از لحاظ حقوقی و سیاسی واجد شرایط ضروری راه اندازی جنبشی نوین،  مدنی مسالمت آمیز و مستقل برای کسب آزادی های بنیادین و حقوق اساسی خود از جمله حق تعیین سرنوشت اند و این جنبش بطور قطع مبتنی بر مبارزه منفی و مسالمت آمیز و با ابتنا بر نافرمانی مدنی و به دور از هرگونه خشونتی خواهد بود. تردیدی نیست که مردم کرد استفاده از خشونت برای پاسخ به رفتارهای خشونت آمیز دولتی را تحریم می کنند و با اتکا بر شیوه های مدنی، سیاسی و حقوقی و با اصرار بر خواسته های اصلی و بنیادی، شناسایی حقوق اساسی  و حق تعیین سرنوشت و تحقق اداره و مدیریت امور خود را از طریق مبارزه مدنی محقق می سازند.


با باور به اینکه مردم کرد حقوق اساسی خود را غیرقابل اغماض و چشم پوشی می دانند، ما نیز به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بارها از مقام های عالیه حکومتی اعاده حقوق برابر و حقوق اساسی و رفع آپارتاید را از این مردم، خواستار شده ایم، اما پاسخ یا توجهی به این درخواست های انسانی دریافت نکرده ایم. بنابراین از این پس برای حمایت از خواست مدنی و مسالمت آمیز و حقوق انسانی مردم کرد و حتی برای برگزاری رفراندوم جهت تعیین سرنوشت، از سازمان های حقوق بشری، مجامع جهانی و منطقه ای و دولت های آزاد درخواست کمک و یاری می نمائیم. ما تلاش خواهیم کرد موضوع حقوق نادیده انگاشته شده مردم کرد و برگزاری رفراندوم در کردستان (مناطق کردنشین در ایران) برای تامین این حقوق را در سطحی گسترده در جهان مطرح و بیان نمائیم و از وجدان های بیدار و وجدان عمومی جهان یاری بطلبیم.


تهران: زندان اوین 30 تیر 1390


محمد صدیق کبودوند