موضع گیری شورای حقوق بشر قابل تقدیر است خبر و اطلاعیه
06/04/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


پیام
کردوند: پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند
محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی پیامی در زندان صدور قطعنامه شورای حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر در ایران را قابل تحسین دانست متن پیام به قرار زیر است:
محمدصدیق کبودوند: «صدور قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی در طی ماه های گذشته و هم چنین صدور قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر ملل متحد درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران، مایه دلگرمی کوشندگان حقوق بشر بویژه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گردید.
ما ضمن استقبال از بذل توجه و رویکرد مثبت شورای حقوق بشر نسبت به وضعیت وخامت بار حقوق بشر در ایران، از دولت هایی که در تهیه و تصویب این قطعنامه تلاش کردند سپاسگزاری می  کنیم. درعین حال ازاقدام اعتراضی مسئولان دولت نسبت به موضوع حقوق بشر در ایران استقبال می کنیم ولی از اینکه رئیس جمهور ایالات متحده از میان حداقل 30 زندانی سیاسی در آستانه اعدام و صدها زندانی وجدانی و سیاسی با احکام سنگین تنها به نام 4 نفر اشاره می کند که در حال حاضر فقط یک نفر از آنها در زندان بسر می برد ابراز تاسف می کنیم.
من به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان  بار دیگر از دولت سوئد و سایر دولت هایی که به قطعنامه محکومیت دولت ایران در خصوص نقض حقوق بشر، رای مثبت داده اند تشکر و قدردانی می نمایم. سازمان ما از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر مبتنی بر اصول و استانداردها و ارزش های جهانی حمایت می کند و خود را متعهد به آموزش و ترویج حقوق بشر و ارزش های جهانی می داند.
تهران: زندان اوین 28مارس2011- 8فروردین 1390


محمد صدیق کبودوند