آرشیو ماهیانه:

آبان1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  

تیر1388  -  شهریور1388  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  

اسفند1389  -  فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  

تیر1390  -  مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  

دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  اردیبهشت1393  -  

  دفتر پنجم
دفتر پنجم: برای دفاع از حقوق‌بشر/قسمت سوم 22/11/1387
قسمت سوم
فصل اول:‌ اصلاح و نوسازی
گفتار دوم: اصلاحات مورد لزوم در اساسنامه
بدون تردید در شرایط موجود، نیاز به بازنگری در اساسنامه و تجدیدنظر در محدوده و گستره فعالیت‌ها، مواضع، رویکردها، برنامه‌ها، عملکردها و ادبیات گفتاری و نوشتاری سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان بیش از پیش ضرورت یافته است.
بازبینی و بازنگری در اساسنامه و اصلاحات مورد لزوم شامل موضوعاتی از قبیل؛ اصلاح موضوع فعالیت‌ها و اهداف اصلی، تعیین فعالیت‌های مرتبط، حذف برخی قیود و مناسبات دیوان‌سالاری، اصلاح ارکان‌ها و ساده‌کردن ساختار تشکیلاتی سازمان است:
بیشتر

  دفتر پنجم
دفترپنجم: برای دفاع از حقوق‌بشر/قسمت دوم 22/11/1387
قسمت دوم
فصل اول:‌ اصلاح و نوسازی
گفتار اول: توسعه فعالیت‌
سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان، از نهم آوریل 2005 و همان آغاز فعالیت، به انحا مختلفی بافشار، تحدید، تهدید، سرکوب و بایکوت و تخریب‌گری مواجه بوده است. سرکوب و فشارهای امنیتی، قضایی و دولتی و بایکوت و رفتارهای تبعیض‌آمیز، اگرچه نتوانسته مانع از تداوم فعالیت‌ها شود، اما توسعه فعالیت‌ها و پیشبرد اهداف سازمان تا حد زیادی تحت تاثیر اینگونه اقدامات، کند و یا محدود شده است.
برون رفت از این وضعیت مستلزم تمیهداتی است که سازمان باید در نظر بگیرد. از جمله آن یافتن راهکار و ساز و کارهای انجام‌پذیر و موثری است که پیشاپیش انجام اقداماتی به شرح ذیل را ضروری می‌سازد:
بیشتر

  دفتر پنجم
دفتر پنجم: برای دفاع از حقوق بشر/قسمت اول 22/11/1387
سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان در بیستم فروردین ماه 1384 برابر با نهم آوریل 2005 در تهران تشکیل و فعالیت اصلی خود را آغاز کرده است.این سازمان نهادی مدنی، غیرسیاسی و غیردولتی است که با تعهد به پیشبرد حقوق بشر و حمایت از آن طبق روح منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و اعلامیه و برنامه عمل وین، اهداف و فعالیت‌های خود را پیگیری و دنبال می‌کند.
بیشتر

  دفتر اول
دفتر اول: سازمان‌های بین‌المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت سوم 22/11/1387
فصل اول: سیرتاریخی پیمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی

گفتار اول: دوران باستان

حقوقدانان می‌گویند در دوران باستان به دلیل باورها و تصورات مردم آن زمان‌ها نسبت به بیگانگان و دشمن انگاشتن آنان اعمالی چون جنگ‌های وحشیانه، کشتار غیرنظامیان، کشتن زندانیان و اسیران جنگی، شکنجه و قتل فرماندهان و رهبران شکست‌خورده در جنگ‌ها، مصون نبودن فرستادگان و سفیران، در امان نبودن مردم کشورها و سرزمین‌های به تسخیر درآمده و نابرابری‌های قومی و نژادی و مذهبی مقررات مشترکی میان ملت‌های مختلف وجود نداشته است.
بیشتر

  دفتر اول
دفتر اول: سازمان‌های بین‌المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت دوم 22/11/1387
پیشگفتار
سازمان بین‌المللی عبارت از اجتماع نهادینه گروهی از کشورهاست که به منظور تحقق هدف‌های معین و مشترک در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، انسانی و غیره با یکدیگر همکاری می‌کنند.
سازمان بین‌المللی براساس «معاهده موسس»‌ که به منزله اساسنامه آن است بنا و تاسیس می‌گردد. اعضای فعال جامعه بین‌المللی و تابعان حقوق‌بین‌الملل در این رابطه با انعقاد یک سندچندجانبه بین‌المللی تمایل خود را به همکاری منظم در محدوده‌ای مشخص و معین ابراز می‌دارند.
بیشتر

  دفتر اول
دفتر اول: سازمان‌های بین‌المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت اول 22/11/1387
محمدصدیق کبودوند
قسمت اول
مقدمه
یونانیان و رومیان باستان در روابط دولتی از نهادی به نام «کنسول» برای حمایت از منافع شهروندان خود که در بنادر کشورهای خارجی به تجارت و بازرگانی اشتغال داشتند، بهره می‌گرفتند. این مقام بعدها برای آنکه بتواند به نمایندگی کشور متبوع خود، در مذاکرات بین‌الدولی شرکت کند به نام «سفیر» به عرصه روابط بین‌المللی گام نهاد. اما وجود این نهاد و روابط صرفاً دوجانبه در موقعیت‌ها و در مسائلی که بر منافع پیش از دو کشور تاثیر می‌گذاشت، اغلب ناکافی می‌نمود. ازاین رو دولت‌ها بر آن شدند تا برای حل و فصل منازعات و اختلافات و دفاع هم زمان از منافع چندین دولت درگیر قضیه، روش‌ها و ساز و کارهای جمعی بیابند.
بیشتر


محمد صدیق کبودوند