آرشیو ماهیانه:

بهمن1387  -  اسفند1387  -  

  دفتر اول
دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت دهم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر اول
دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت نهم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر اول
دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت هشتم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر اول
دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت هفتم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر اول
دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت ششم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر اول
دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت چهارم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر اول
دفتراول: سازمان های بین المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت پنجم 12/12/1387
بیشتر

  دفتر اول
دفتر اول: سازمان‌های بین‌المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت سوم 22/11/1387
فصل اول: سیرتاریخی پیمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی

گفتار اول: دوران باستان

حقوقدانان می‌گویند در دوران باستان به دلیل باورها و تصورات مردم آن زمان‌ها نسبت به بیگانگان و دشمن انگاشتن آنان اعمالی چون جنگ‌های وحشیانه، کشتار غیرنظامیان، کشتن زندانیان و اسیران جنگی، شکنجه و قتل فرماندهان و رهبران شکست‌خورده در جنگ‌ها، مصون نبودن فرستادگان و سفیران، در امان نبودن مردم کشورها و سرزمین‌های به تسخیر درآمده و نابرابری‌های قومی و نژادی و مذهبی مقررات مشترکی میان ملت‌های مختلف وجود نداشته است.
بیشتر

  دفتر اول
دفتر اول: سازمان‌های بین‌المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت دوم 22/11/1387
پیشگفتار
سازمان بین‌المللی عبارت از اجتماع نهادینه گروهی از کشورهاست که به منظور تحقق هدف‌های معین و مشترک در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، انسانی و غیره با یکدیگر همکاری می‌کنند.
سازمان بین‌المللی براساس «معاهده موسس»‌ که به منزله اساسنامه آن است بنا و تاسیس می‌گردد. اعضای فعال جامعه بین‌المللی و تابعان حقوق‌بین‌الملل در این رابطه با انعقاد یک سندچندجانبه بین‌المللی تمایل خود را به همکاری منظم در محدوده‌ای مشخص و معین ابراز می‌دارند.
بیشتر

  دفتر اول
دفتر اول: سازمان‌های بین‌المللی و خانواده سازمان ملل متحد/قسمت اول 22/11/1387
محمدصدیق کبودوند
قسمت اول
مقدمه
یونانیان و رومیان باستان در روابط دولتی از نهادی به نام «کنسول» برای حمایت از منافع شهروندان خود که در بنادر کشورهای خارجی به تجارت و بازرگانی اشتغال داشتند، بهره می‌گرفتند. این مقام بعدها برای آنکه بتواند به نمایندگی کشور متبوع خود، در مذاکرات بین‌الدولی شرکت کند به نام «سفیر» به عرصه روابط بین‌المللی گام نهاد. اما وجود این نهاد و روابط صرفاً دوجانبه در موقعیت‌ها و در مسائلی که بر منافع پیش از دو کشور تاثیر می‌گذاشت، اغلب ناکافی می‌نمود. ازاین رو دولت‌ها بر آن شدند تا برای حل و فصل منازعات و اختلافات و دفاع هم زمان از منافع چندین دولت درگیر قضیه، روش‌ها و ساز و کارهای جمعی بیابند.
بیشتر


محمد صدیق کبودوند